EUPROM spol. s r.o., Černyševského 26, 851 01 Bratislava
Koľajová a cestná dopravaMostyTrakčné vedeniaZabezpečovacie zariadenieOznamovacie zariadeniaElektrotechnikaEkonomika a Dopravná technológia
 

Projekcia

Spoločnosť EUPROM spol. s r.o. si dovoľuje ponúknuť široké spektrum projektových prác v odboroch železničnej a cestnej dopravy, mestskej a prímestskej dopravy, v elektrotechnike, energetike, oznamovaciej technike, telekomunikáciách, ekonomike a ďalších odboroch. Naši projektanti majú široké skúsenosti v projektovaní železničných koridorov, elektrifikačných sústav, energetických sietí, telekomunikačných sietí a ďalších inžinierskych stavieb. Pre informáciu prikladáme zoznam našich hlavných projektových činností:

Koľajová a cestná doprava

Prestavby železničných staníc
Modernizácia a rekonštrukcia železničných tratí 
Dopravná technológia 
Typizačné smernice a podklady 
Úpravy a prestavby vlečiek 
Cestné siete 
Mestská koľajová a trolejbusová doprava
 

Mosty

Novostavby, rekonštrukcie a sanácie mostov železničných a cestných
Mosty oceľové, železobetónové a spriahnuté
Lávky, nadchody a podchody pre peších
Návestné lávky a krákorce pre umiestnenie návestidiel
Oporné a zárubné múry
Mostné provizóriá (železničné aj cestné)
Rekonštrukcie inžinierskych stavieb za železničnej prevádzky
Anténe stožiare pre oznamovacie zariadenia
 

Trakčné vedenia

Elektrifikácia železničných tratí a vlečiek
Energetické výpočty
Rekonštrukcie trakčných vedení všetkých sústav
Napájacie a spätné vonkajšie aj káblové vedenia
Úpravy trakčných vedení pri prestavbe staníc a tratí
Stavby električkových a trolejbusových tratí
Vozovne pre električky a trolejbusy
 

Zabezpečovacie zariadenie

Staničné a traťové zabezpečovacie zariadenia
Diaľkové a dispečerské riadenie a kontrola staníc a tratí
Modernizácia zabezpečovacieho zariadenia
Zabezpečenie tratí, priecestí a vlečiek
Predelektrizačné úpravy zabezpečovacieho zariadenia
Rekonštrukcie zabezpečovacieho zariadenia
Zabezpečenie stavebných postupov
Atypické zabezpečovacie zariadenia
 

 Oznamovacie zariadenia

Kabelizácie optické, metalické
Telefónne ústredne, prenosové systémy
Rádiové systémy, TV technika
Vnútorná slaboprúdová technika v objektoch, slaboprúdové rozvody
Dátové siete, štrukturované kabeláže
EPS, EZS
Rozhlasy, dochádzkové systémy
Železničná oznamovacia technika
Bezpečnostná a oznamovacia technika pre cestné tunely
Preložky oznamovacích sietí
 

Elektrotechnika

Káblové a vonkajšie vedenia nízkeho a vysokého napätia
Transformačné stanice vn/nn
Elektrické predkurovacie zariadenia vlakových súprav
Elektrický ohrev výhybiek
Vonkajšie osvetlenie staníc, vlečiek, komunikácii a ver. priestranstiev
Elektroinštalácie pri stavebných objektoch poz. a priemyslových stavieb
Silnoprúdové rozvody a osvetlenie cestných tunelov
 

Ekonomika

Ekonomická efektívnosť investícii v doprave
Ekonomické analýzy a porovnanie variantných riešení, analýza citlivosti
 

Dopravná technológia

Priepustná výkonnosť žel.tratí a staníc, koľ.skupín a koľajových zhlaví
Návrh konfigurácie koľajísk (vlečky, žel.a zriaď.stanice a iné koľ.skupiny)
Organizácia dopravy počas výluk (výlukové grafikony vlakovej dopravy)
Dynamika jazdy vlaku (jazdné časy, prejazdy neutr.polí výbehom, atd.)

EUPROM spol. s r.o. Černyševského 26
851 01 Bratislava

tel.: +421 2 6252 0922,   fax: +421 2 6252 0922   IČO: 35 868 604
Bankové spojenie: Tatra banka, č.ú: 2624828323/1100
web:www.euprom.sk   e-mail: euprom@euprom.sk