EUPROM spol. s r.o., Černyševského 26, 851 01 Bratislava
Koľajová a cestná dopravaMostyTrakčné vedeniaZabezpečovacie zariadenieOznamovacie zariadeniaElektrotechnikaEkonomika a Dopravná technológia
 

Základné info

Spoločnosť EUPROM spol. s r.o. bola založená na jeseň roku 2003 skupinou 11 odborníkov a špecialistov v odboroch železničnej a cestnej dopravy, mestskej a prímestskej dopravy, v elektrotechnike, energetike, oznamovacej technike, telekomunikáciách, ekonomike a ďalších odboroch. Skúsenosti projektantov spoločnosti EUPROM spol. s r.o. sú získané predovšetkým z prípravy a spracovania projektov železničných koridorov, elektrifikačných sústav, energetických sietí, telekomunikačných sietí a ďalších inžinierskych stavieb, ďalej z ekonomických analýz a vyhodnotenia ekonomickej efektívnosti investícií v doprave. Spoločnosť EUPROM spol. s r.o. ponúka spracovanie projektových dokumentácií vo všetkých stupňoch investičnej a projektovej prípravy t.j.:

štúdie
prípravne dokumentácie
dokumentácie pre územné rozhodnutie
dokumentácie pre stavebné povolenie
realizačné projekty
projekty skutočného vyhotovenia
pasportizácie stavieb
investorské zabezpečenie stavieb
komplexný management stavieb
 

Projektanti spoločnosti EUPROM spol. s r.o. sa podieľali na stavbách železničných koridorov v Slovenskej a Českej republike, pripravovali projektovú dokumentáciu železničných telekomunikačných sietí pre slovenské a české železnice. Medzi významné akcie zabezpečované našimi projektantmi patrí tiež spracovanie štúdií na mobilné siete slovenských a českých železníc.

Medzi významných investorov pre ktorých pripravovali a spracovávali naši projektanti dokumentácie patria predovšetkým:

Železnice Slovenskej republiky
České dráhy
Severomoravská energetika
Jihomoravská energetika
Středočeská energetika
Český Telecom
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Krajské úrady ČR
Mestské úrady
 
Dlhoročné skúsenosti, kvalifikácia a odborné predpoklady sú zárukou splnenia všetkých požiadaviek, podmienok a nárokov za dodržania vysokej kvality prác.

EUPROM spol. s r.o. Černyševského 26
851 01 Bratislava

tel.: +421 2 6252 0922,   fax: +421 2 6252 0922   IČO: 35 868 604
Bankové spojenie: Tatra banka, č.ú: 2624828323/1100
web:www.euprom.sk   e-mail: euprom@euprom.sk